APACM announces the following awards to recognize outstanding contributions in computational mechanics.

APACM Congress Medal (Zienkiewicz Medal)

This is one of the highest recognitions bestowed on an individual for his/her significant contributions in promoting computational mechanics not only through his personal research but also for his exemplary services to the computational mechanics community through the regional and international associations. A maximum of one award for every three years will be given only if a suitable candidate is nominated.

APACM Congress Medal (Valliappan Medal)

This is also one of the highest recognitions bestowed on an individual for his/her significant contributions through personal research in computational mechanics as well as for the organizational contributions through APACM and/or IACM. A maximum of one award for every three years will be given if a suitable candidate is nominated.

APACM Computational Mechanics Award

This award is given to an individual for his/her long and sustained contributions in a particular field of computational mechanics. A maximum of three awards (one in each of the solid, fluid and other fields) will be given for every three years.

APACM Young Investigator Award

This award is given to a promising young investigator of forty years or below at the time of nomination as an encouragement for further high quality research in computational mechanics. A maximum of six awards for every three years will be given.

APACM Senior Scientist Award

This award will be given to persons of 65 years old or over at the time of nomination who have made significant contribution to computational mechanics in Asia Pacific region. There is no limit in the total number.

RECIPIENTS

APACM Congress Medal (Zienkiewicz Medal)

2022Yeong-Bin Yang
2019Sung-Kie Youn
2016Gui-Rong Liu
2013Mingwu Yuan
2010Y. K. Cheung
2007G. Yagawa
2004S. Valliappan

APACM Congress Medal (Valliappan Medal)

2022Xu Han
2019Andrew YT Leung
2016Nasser Khalili
2013Noriyuki Miyazaki

APACM Computational Mechanics Award

2022Yuantong Gu
Kenji Takizawa
Marie Oshima​
2019Chuin-Shan (David) Chen
Tayfun E. Tezduyar
2016Yoon Young Kim
Seiichi Koshizuka
Qing Li
2013Shinobu Yoshimura
Kazuo Kashiyama
Yao Zheng
2010S. W. Chae
Y. Matsumoto
M. W. Yuan
2007N. Miyazaki
T. Yabe
S. K. Youn
2004G. R. Liu
G. Yagawa
W. X. Zhong

APACM Young Investigator Award

2022Shu-Wei Chang
Mayu Muramatsu
Lihua Wang
Haifei Zhan​
2019Quan Bing Eric Li
Judy P. Yang
Leong Hien Poh
Mao Kurumatani
Seunghwa Ryu
Yohsuke Imai
2016Keonwook Kang
Yan Liu
Takayuki Yamada
Gil Ho Yoon
2013Kenji Takizawa
Moon Ki Kim
Zhenjun Yang
Tomohiro Takaki
Akiyuki Takahashi
Rong Tian
2010S. Cen
D. Choudhury
R. Matsumoto
M. Ogino
G. Y. Zhang
2007T. Adachi
K. Y. Dai
K. Krabbenhoft
M. B. Liu
D. D. Wang
2004B. S. Chen
T. Furukawa
S. J. Lee
D. Sheng

APACM Senior Scientist Award

2022Akira Murakami
Yoshihiro Tomita​
2019Kikuo Kishimoto
Hiroshi Kanayama
Norio Takeuchi
Toshiaki Hisada
2016Kozo Fujii
Koichi Hashiguchi
Masanori Kikuchi
Andrew Y. T. Leung
Yoichiro Matsumoto
Takashi Yabe
2013Tarun Kant
Ichiro Hagiwara
Noriyuki Miyazaki
Worsak Kanok-Nukulchai
2010B. Dattaguru
Graham de vahlDavis
M. Kawahara
Donald Kelly
T. Kobayashi
Xikui Li
John L. Meek
Victor A. Pulmano
N. Satofuka
M. Shiratori
2007Han Dajian
S. Kobayashi
Y. Miyake
K. Oshima
G. Steven
Y. Yamada
Y. Yamamoto
Zhenhan Yao
2004S. Valliappan
Y. K. Cheung
Zhong Wanxie
T. Kawai
G. Yagawa
M. Yuan
Gengdong Cheng
C. K. Choi
Cui Junzhii